Phê duyệt Danh mục mua sắm bổ sung giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục QLTT theo phương thức tập trung, áp dụng kết quả đấu thầu mua sắm tập trung năm 2019

Tổng cục QLTT vừa ban hành Quyết định số 4296/QĐ-TCQLTT về việc Phê duyệt Danh mục mua sắm bổ sung giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục QLTT theo phương thức tập trung, áp dụng kết quả đấu thầu mua sắm tập trung năm 2019.

Theo Quyết định này, Tổng cục QLTT đã Phê duyệt Danh mục giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục QLTT theo phương thức tập trung, áp dụng kết quả đấu thầu mua sắm tập trung gói thầu: “Cung cấp thắt lưng, giầy da, tất công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục QLTT”.

Hội đồng mua sắm theo phương thức tập trung đối với biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và trang phục của lực lượng QLTT năm 2019, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện  hành.

Kinh phí được lấy từ nguồn không tự chủ năm 2019 của Cục QLTT Thái Bình.

Chi tiết Quyết định, mời Quý vị theo dõi tại đây.

Quyên Lưu