Phê duyệt Danh mục phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019

Tổng cục Quản lý thị trường vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019 theo phương thức tập trung.

Theo đó, Hội đồng mua sắm theo phương thức tập trung đối với biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường năm 2019, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Kinh phí được trích từ nguồn không tự chủ năm 2019 của Văn phòng Tổng cục Quản lý thị trường và các đơn vị dự toán của Tổng cục Quản lý thị trường.

Chi tiết Quyết định, mời quý vị theo dõi tại đây.

Tổng cục Quản lý thị trường