Phê duyệt hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 09”: Xây dựng, triển khai phần mềm quản lý tài chính kế toán

Tổng cục Quản lý thị trường vừa ra Quyết định về việc Phê duyệt hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 09”: Xây dựng, triển khai phần mềm quản lý tài chính kế toán” Dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2019”.

Quyết định cũng nêu rõ, Ban chỉ đạo đề án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2019”, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính, Ban QLDA VIC-EGOVC căn cứ nội dung phê duyệt chịu trách nhiệm:

- Điền đầy đủ thông tin cần thiết theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật hiện hành của Hồ sơ mời thầu.

- Thông báo mời thầu; Phát hành hồ sơ mời thầu; Tiếp nhận, quản lý hồ sơ dự thầu; Tổ chức mở thầu.

- Tổng hợp kết quả thực hiện các bước chuẩn bị đấu thầu, tổ chức đấu thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu; Tổ chức thương thảo hợp đồng trình Tổng cục trưởng phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu.

- Tổ chức thực hiện theo Quyết định số 3092/QĐ-BCT ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng quản lý thị trường trên toàn quốc giai đoạn 2019”.

Chi tiết Quyết định, mời quý vị theo dõi tại đây.

 

Tổng cục Quản lý thị trường