Quảng Ninh: Ban hành Quy chế tiếp công dân

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân; Quyết định số 2980/QĐ-TCQLTT ngày 30/12/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quy chế tiếp công dân tại Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quy chế tiếp công dân tại Cục QLTT Quảng Ninh tại quyết định số 45/QĐ-CQLTT.

Theo đó, Cục trưởng Cục QLTT Quảng Ninh sẽ thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào ngày 02 và ngày 15 hàng tháng; trường hợp ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ, Tết thì bố trí vào ngày làm việc tiếp theo. Cục QLTT Quảng Ninh tiếp công dân vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật và Phòng Thanh tra- Pháp chế là đơn vị thường trực tiếp công dân của Cục QLTT Quảng Ninh; kịp thời báo cáo Cục trưởng tình hình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân.

Quy chế tiếp công dân của Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh quy định: Đội trưởng các Đội QLTT thực hiện việc tiếp công dân định kỳ vào thứ 5 hàng tuần tại trụ sở chính. Trên cơ sở các nội dung Quy chế tiếp công dân của Cục QLTT Quảng Ninh, Đội trưởng các Đội QLTT ban hành nội quy  tiếp công dân, phân công công chức thường trực tiếp công dân theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình của đơn vị. Các Đội Quản lý thị trường có trách nhiệm cử công chức tiếp công dân vào giờ hành chính của tất cả các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp công dân được thực hiện theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân và Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và phải được ghi vào Sổ tiếp công dân theo quy định. Trách nhiệm của người tiếp công dân và những trường hợp được từ chối tiếp công dân được thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Chi tiết quy chế tiếp công dân xem tại đây!

THT
Cục QLTT Quảng Ninh