Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức quản lý thị trường

Ngày 20/01/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư 02/2022/TT-BCT quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với ngạch công chức Quản lý thị trường.

Thông tư số 02/2022/TT-BCT áp dụng đối với công chức QLTT làm việc tại Tổng cục QLTT và các tổ chức hành chính thuộc Tổng cục QLTT, trong đó Thông tư quy định mã số ngạch công chức QLTT như sau:

1. Kiểm soát viên cao cấp thị trường, mã số: 21.187

2. Kiểm soát viên chính thị trường, mã số: 21.188

3. Kiểm soát viên thị trường, mã số: 21.189

4. Kiểm soát viên trung cấp thị trường, mã số: 21.190

Thông tư cũng quy định tiêu chuẩn chung về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống công chức có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm vững chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trung thành với Tổ quốc và tuân thủ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân.

ảnh minh họa

Việc bổ nhiệm và xếp lương vào các ngạch công chức QLTT quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BCT phải căn cứ vào vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ và nghiệp vụ chuyên môn đảm nhận của công chức. Khi chuyển xếp từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức QLTT theo quy định tại Thông tư này không được kết hợp nâng bậc lương hoặc nâng ngạch công chức.

Các ngạch công chức QLTT quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BCT áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể, ngạch Kiểm soát viên cao cấp thị trường (mã số 21.187) áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ hệ số lương 6,20 đến hệ số lương 8,00; Ngạch Kiểm soát viên chính thị trường (mã số 21.188) áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78; Ngạch Kiểm soát viên thị trường (mã số 21.189) áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98; Ngạch Kiểm soát viên trung cấp thị trường (mã số 21.190) áp dụng bảng lương công chức loại A0, từ hệ số lượng 2,10 đến hệ số lương 4,89.

Việc chuyển xếp lương từ ngạch công chức hiện giữ sang ngạch công chức QLTT quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BCT được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

Thông tư 02/2022/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2022 và thay thế Thông tư số 09/2018/TT-BCT.

Chi tiết văn bản tại đây !

Cục QLTT Hòa Bình