Quy định mới về kiểm định chất lượng trước khi tham gia thi tuyển vào làm công chức Nhà nước

Nghị định số 06/2023/NĐ-CP, ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ quy định Tổ chức kiểm định chất lượng trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

Người tham gia tuyển dụng vào làm công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; được tổ chức kiểm định chất lượng trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức này áp dụng đối với người đăng ký tuyển dụng vào công chức thông qua hình thức thi tuyển với các quy định cụ thể về việc thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào như sau:

- Hình thức kiểm định: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Nội dung kiểm định: Đánh giá năng lực tư duy, năng lực ứng dụng kiến thức vào thực tiễn; hiểu biết chung, cơ bản của thí sinh về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; quyền, nghĩa vụ của công chức, đạo đức công vụ; kiến thức về xã hội, văn hóa, lịch sử.

- Thời gian, số lượng câu hỏi kiểm định:

+ Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên: 120 phút, số lượng câu hỏi 100 câu.

+ Kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ trung cấp, cao đẳng: 100 phút, số lượng câu hỏi 80 câu.

- Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng trong phạm vi toàn quốc.

Việc kiểm định chất lượng, đánh giá, công nhận kiến thức nền tảng cần thiết đối với thí sinh trước khi tham gia tuyển dụng công chức tại cơ quan có thẩm quyền được quy định cụ thể tại Nghị định số 06/2023/NĐ-CP, ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ về Kiểm định chất lượng đầu vào công chức có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2023.

Nghị định quy định chi tiết: tại đây

TK
Cục QLTT Ninh Thuận