Quy định về lập, thẩm định về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg với nội dung ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Nhằm cụ thể hoá quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Cơ sở là Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động về khai thác, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng xăng, dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu).

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg với nội dung ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Nhằm cụ thể hoá quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Cơ sở là Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động về khai thác, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng xăng, dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu).

Quyết định số 1409/QĐ-UBND quy định cụ thể phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, thời điểm lập, trình thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, thẩm quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, cơ quan thẩm định kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, nội dung cơ bản của kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, thời gian thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu,…

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của UBND cấp huyện, thành phố và các cảng, cơ sở, dự án tại địa phương; các cảng tại địa phương, các Tổng kho xăng dầu, kho xăng dầu có tổng khối lượng dự trữ dưới 50.000 m3, các cảng xăng dầu có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng dưới 50.000 DWT. Trong thời hạn 20 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ và không tính thời gian chỉnh sửa kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

UBND cấp huyện, thành phố phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở kinh doanh xăng, dầu chỉ có nguy cơ xảy ra sự cố tràn dầu ở mức nhỏ trên đất liền, trên sông, trên biển (sự cố tràn dầu ở mức nhỏ là sự cố tràn dầu có lượng dầu tràn dưới 20 m3 (tấn)). Trong thời hạn 15 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ và không tính thời gian chỉnh sửa kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND cấp huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm định và ra quyết định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu.

UBND cấp huyện, thành phố và các cơ sở lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định để thẩm định và phê duyệt trước khi đi vào hoạt động. Đối với các cơ sở đã hoạt động trước thời điểm quy định nêu trên có hiệu lực nhưng chưa có kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được phê duyệt theo quy định, phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong thời hạn 01 năm kể từ ngày quy định này có hiệu lực; nếu quá thời hạn nêu trên cơ sở phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bị xử phạt theo quy định hiện hành, đồng thời, phải tiếp tục xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quyết định số 1409/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2023.

/documents/51008/44534337/QD+1409_2023+ve+lap_tham+dinh_phe+duyet+KH+UPSCTD+cua+cac+co+so+tinh+KG______SD.pdf/0a65dddc-27a1-48b1-b543-438a056ec1aa

Quang Thái
Cục QLTT Kiên Giang