Quy định về nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định CPTTP

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (sau đây gọi là Hiệp định CPTPP) là một hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới có tính đến tiếp cận dựa trên quyền con người khi xem xét việc thực hiện nghĩa vụ về thương mại, đầu tư của các quốc gia, Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 14/01/2019.

Ngày 02/11/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2023/NĐ-CP quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo hiệp định CPTTP, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2024, theo đó có một số nội dung đáng lưu ý như sau:

1. Hàng hoá tân trang là sản phẩm:

- Được cấu thành toàn bộ hoặc một phần từ vật tư đã được phục hồi; và

- Có thời hạn sử dụng tương tự như thời hạn sử dụng của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng; và

- Thực hiện được toàn bộ các chức năng như chức năng của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng, với chất lượng, hiệu quả thực hiện không thay đổi hoặc tương tự như chất lượng, hiệu quả thực hiện của chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng; và

- Có chế độ bảo hành tương tự như chế độ bảo hành áp dụng cho chính loại hàng hóa đó khi chưa qua sử dụng.

2. Điều kiện đối với hàng hóa tân trang nhập khẩu vào Việt Nam:

- Có Giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này.

- Đáp ứng quy định về quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định CPTPP.

- Đáp ứng các quy định có liên quan của pháp luật Việt Nam và pháp luật chuyên ngành đang được áp dụng cho hàng nhập khẩu mới cùng chủng loại, trong đó, tùy trường hợp cụ thể, có các quy định về: nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hiệu suất năng lượng, an toàn bức xạ, an toàn thông tin mạng, đo lường, bảo vệ môi trường, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, các quy định khác.

- Khi đưa ra lưu thông trên thị trường, trên nhãn gốc hoặc nhãn phụ của hàng hóa tân trang phải thể hiện bằng tiếng Việt cụm từ "Hàng hóa tân trang" ở vị trí và với kích cỡ có thể nhìn thấy và đọc được bằng mắt thường.

3. Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang:

a) Hàng hóa tân trang chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam khi có giấy phép của bộ quản lý chuyên ngành theo phân công.

b) Giấy phép nhập khẩu hàng hóa tân trang bao gồm:

- Giấy phép nhập khẩu theo lô hàng.

- Giấy phép nhập khẩu có thời hạn.

c) Giấy phép nhập khẩu theo lô hàng được cấp cho hàng hóa tân trang trong những lần đầu mà hàng hóa này nhập khẩu vào Việt Nam.

d) Hàng hóa tân trang cùng tên gọi, cùng kiểu loại, cùng mã hàng và thuộc cùng doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang, sau 03 lần được cấp giấy phép nhập khẩu theo lô hàng (cho cùng một thương nhân nhập khẩu hoặc cho các thương nhân nhập khẩu khác nhau), sẽ được chuyển sang chế độ giấy phép nhập khẩu có thời hạn.

e) Cơ quan cấp giấy phép quy định thời hạn hiệu lực của giấy phép nhập khẩu có thời hạn nhưng không ít hơn 12 tháng.

g) Giấy phép nhập khẩu có thời hạn không hạn chế số lượng hàng hóa tân trang nhập khẩu theo giấy phép trong thời hạn hiệu lực của giấy phép.

h) Giấy phép nhập khẩu theo lô hàng được áp dụng trở lại khi:

- Hết thời hạn đình chỉ Mã số tân trang.

- Doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang bị thu hồi, sau đó được cấp lại Mã số tân trang.

i) Với các trường hợp nêu tại khoản 7 Điều này, chỉ chuyển sang chế độ giấy phép nhập khẩu có thời hạn sau ít nhất 10 lần cấp giấy phép nhập khẩu theo lô hàng (cho cùng một thương nhân nhập khẩu hay cho các thương nhân nhập khẩu khác nhau với cùng một loại hàng hóa tân trang (cùng tên gọi, cùng kiểu loại, cùng mã hàng) và thuộc cùng một doanh nghiệp được cấp Mã số tân trang).

4. Danh mục hàng hóa tân trang:

Bao gồm 5 danh mục thuộc phạm vi quản lý của các Bộ:

- Bộ Thông tin và Truyền thông tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 77/2023/NĐ-CP (11 mã hàng chính).

- Bộ Y tế tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 77/2023/NĐ-CP (05 mã hàng chính).

- Bộ Giao thông vận tải tại Phụ lục III kèm theo Nghị định 77/2023/NĐ-CP (27 mã hàng chính).

- Bộ Công Thương tại Phụ lục IV kèm theo Nghị định 77/2023/NĐ-CP (14 mã hàng chính).

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Phụ lục V kèm theo Nghị định 77/2023/NĐ-CP (01 mã hàng chính)./.

Quang Thái
Cục QLTT Kiên Giang