Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 4: tư vấn Quản lý dự án” thuộc dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019”

Tổng cục Quản lý thị trường vừa Ban hành Quyết định số 2934/QĐ-TCQLTT về việcphê duyệt Hồ sơ mời thầu “Gói thầu số 4: tư vấn Quản lý dự án” thuộc dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019”.

Trong Quyết định nêu rõ, phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu “Gói thầu số 4: Tư vấn Quản lý dự án” thuộc dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019” với các thông tin cụ thể như:

Tên dự án: “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2019”

Tên gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn Quản lý dự án

Bên mời thầu: Tổng cục Quản lý thị trường

Đơn vị tư vấn lập Hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp hệ thống 3C

Thời gian bắt đầu tổ chức đấu thầu: Quý III năm 2019.

Quyết định cũng nêu rõ, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính, Công ty Cổ phần Tư vấn và Tích hợp hệ thống 3C tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo tính chính xác của các tài liệu cung cấp cũng như các yêu cầu trong Hồ sơ mời thầu trình duyệt.

Tổng cục Quản lý thị trường