Quyết định về việc sửa đổi Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Cung cấp biển hiệu công chức QLTT năm 2019”

Tổng cục QLTT vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Cung cấp biển hiện công chức Quản lý thị trường năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường”.

Theo Quyết định này, Hồ sơ yêu cầu gói thầu “Cung cấp biển hiệu công chức Quản lý thị trường năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường” sẽ được sửa đổi những nội dung cụ thể như:

Sửa lại thông số kỹ thuật của hàng hoá nêu tại mục 2.2 Yêu cầu kỹ thuật thuộc chương IV: Yêu cầu đối với gói thầu như sau. Nội dung trong Hồ sơ yêu cầu ban hành theo Quyết định 3122/QĐ-TCQLTT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường:

- Kích thước (DxC): 850mm x 250mm;

- Phía bên trái (nhìn từ hướng đối diện) có hình phù hiệu Quản lý thị trường, kích thước 150mm x 150mm;

Nội dung sửa đổi:

- Kích thước (DxC): 8,5cm x 2,5cm;

- Phía bên trái (nhìn từ hướng đối diện) có hình phù hiệu Quản lý thị trường kích thước 1.5cm x 1.5cm;

Hội đồng mua sắm theo phương thức tập trung đối với biển hiệu, phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường năm 2019, Vụ Tổng hợp – Kế hoạch – Tài chính, Công ty Cổ phần tư vấn và tích hợp hệ thống 3C tổ chức thực h iện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành và đảm bảo tính chính xác của các tài liệu cung cấp, cũng như các yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu đã sửa đổi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 24/9/2019.

Chi tiết Quyết định, mời Quý vị theo dõi tại đây.

Tổng Cục Quản lý thị trường