Sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp

Chiều 07/10/2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Đồng chí Trần Minh Khoa, Quyền Cục trưởng Cục QLTT Ninh Thuận chủ trì Hội nghị.

Trong 02 qua thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra, hàng năm lãnh đạo Cục đều chỉ đạo thống nhất xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ đối với doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo không quá 01 lần/năm.

Nhằm tổ chức, thực hiện Chỉ thị đạt hiệu quả, lãnh đạo Cục đã phổ biến, quán triệt đến các bộ phận thuộc Cục, công chức trong toàn lực lượng, chỉ đạo thực hiện nhiều biện pháp cụ thể như: Rà soát nội dung, đối tượng thanh tra thuộc phạm vi quản lý, đổi mới công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra sau khi được cấp có thẩm quyền phê quyệt kế hoạch; có sự phối hợp với các cơ quan có liên quan để khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp và giảm thiểu phiền hà, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Ảnh: Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 20/TTg

Sau 02 năm thực hiện Chỉ thị, Cục đã tiến hành thực hiện 1.772 cuộc kiểm tra theo kế hoạch, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính đối với 190 trường hợp, thu phạt 1.752.230.000 đồng

Cùng với đó, công tác thanh, kiểm tra định kỳ hàng năm đối với doanh nghiệp được Cục Quản lý thị trường tỉnh tổ chức theo hướng đổi mới, khoa học hơn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, qua đó tạo điều kiện để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, hạn chế làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của doanh nghiệp.

Ảnh: Thảo luận tại Hội nghị

 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 15/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian tới Cục tiếp tục chỉ đạo rà soát các doanh nhiệp có ngành hàng thuộc quyền quản lý, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp theo hướng hạn chế thấp nhất trùng lắp, chồng chéo về nội dung và đối tượng thanh tra, kiểm tra, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Lê Chỉnh
Cục QLTT Ninh thuận