Sửa đổi, bổ sung một số quy định về hoạt động công vụ và hoạt động kiểm tra nội bộ của lực lượng Quản lý thị trường

Thông tư 54/2020/TT-BCT

Ngày 31/12/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 54/2020/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường và Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Theo đó, Bộ Công Thương bãi bỏ quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ khi xem xét xử lý kỷ luật đối với công chức và công chức lãnh đạo; các biện pháp xử lý khác đối với công chức bị kỷ luật; và quy định về xử lý kỷ luật về chế độ trách nhiệm của công chức lãnh đạo tại Điều 10, 11, 13, 14 - Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.

Ảnh minh họa

Đồng thời, Thông tư cũng quy định giảm thời gian trực tiếp thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ tại nơi được kiểm tra, quy định tại Thông tư 20/2019/TT-BCT quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường như sau: kiểm tra nội bộ của Tổng cục giảm từ tối đa là 15 ngày làm việc xuống còn 07 ngày làm việc; kiểm tra nội bộ của Cục giảm từ tối đa là 10 ngày làm việc xuống còn 05 ngày làm việc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2021.

Chi tiết Thông tư 54/2020/TT-BCT tại đây !

Phòng Thanh tra Pháp chế
Cục QLTT Hòa Bình