Tài liệu hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đăng tải các tài liệu do Sở Tư pháp phát hành dưới dạng tài liệu hỏi đáp liên quan đến Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa để người dân và doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận.

Thực hiện Quyết định số 1754/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ngày 20/12/2023, Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh đã có Công văn số 3405/STP-XDPBPL về việc phát hành tài liệu Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023, cụ thể gồm các nội dung sau đây:
1. Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh (file tài liệu kèm theo) xem tại đây! 

 

2. Hỏi đáp quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh) (file tài liệu kèm theo) xem tại đây!
 

Võ Nguyễn Trúc Bạch, Phòng TT-PC
Cục QLTT Tây Ninh