Tăng cường tính tiền phong, gương mẫu, nêu gương trong Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị có ý nghĩa vô cùng quan trọng, ảnh hưởng to lớn, tác động trực tiếp và sâu rộng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan. Xác định rõ vai trò này, trong thời gian qua, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo các quy định của cấp trên về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, hiện nay, Đảng bộ có 08 Chi bộ trực thuộc với 55 đảng viên trên tổng số 67 công chức và 08 người lao động thuộc Cục QLTT tỉnh Bình Định. Do công việc chuyên môn đặc thù và tổ chức các đơn vị trực thuộc phân tán theo địa bàn cấp huyện, nên đôi khi hoạt động của Đảng ủy và các chi bộ gặp một số khó khăn nhất định.

Về chức năng, nhiệm vụ: lãnh đạo, chỉ đạo Cục Quản lý thị trường giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, chống, xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ; hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng, đo lường, giá, an toàn thực phẩm; hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các hành vi gian lận thương mại theo quy định pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Định; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian qua, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường đã thường xuyên và dưới nhiều hình thức đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, như: Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”; Chương trình hành động số 02-CTr/ĐUK ngày 17/9/2020 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về “Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong Khối góp phần tăng cường niềm tin của quần chúng, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”. Trong đó, Đảng ủy Cục xây dựng Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 27/01/2021 của Đảng ủy Cục về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 02-CTr/ĐUK ngày 17/9/2020 của ĐUK; Kế hoạch số 06-KH/ĐUK ngày 26/01/2021 về thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Cục thường xuyên nâng cao nhân thức cho cấp ủy, đảng viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Chi bộ, trong đó mỗi đảng viên nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, bí thư chi bộ phải nêu cao tính tiên phong gương mẫu.

Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI và XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ, trọng tâm là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; từ đó, mỗi cho cán bộ, đảng viên, thường xuyên bồi dưỡng, rèn luyện lý tưởng đạo đức cách mạng nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thường xuyên tự kiểm điểm bản thân, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh; kiên quyết đấu chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Từ đó, nhận thức và thực hiện về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo của Cục Quản lý thị trường đã được nâng lên, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác, hăng hái, tận tụy với công việc, ý thức rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,...

 Đến nay, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn của đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức Cục Quản lý thị trường cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn và có khả năng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; từng bước hạn chế tình trạng giải quyết công việc chậm trễ, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, trở ngại trong công việc (Trình độ lý luận chính trị: cao cấp: 7 đồng chí, trung cấp: 32 đồng chí; Trình độ chuyên môn: thạc sĩ: 16 đồng chí, đại học: 48 đồng chí, cao đẳng, trung cấp: 03 đồng chí).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tăng cường tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục vẫn còn một số tồn tại, như: nhận thức về tính tiền phong, gương mẫu của một số cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ, sâu sắc; tính tiên phong, gương mẫu chưa trở thành việc làm thường xuyên gắn với những công việc hằng ngày; đôi lúc chưa thực sự chủ động trong việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trách nhiệm nêu gương còn mang tính hình thức, còn nặng về mệnh lệnh hành chính hoặc theo chỉ thị của cấp trên, chưa phải mang tính tự giác.

Để thực hiện tốt tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Xuất phát từ thực tiễn đội ngũ cán bộ đảng viên Cục Quản lý thị trường, cần một số giải pháp sau:

Một là, thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tận tụy với công việc; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương; quan tâm giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Cần phải biết khiêm tốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí, của quần chúng, của cấp dưới, từ đó chuyển thành nhận thức và hành động tự giác. Cùng với đó, cán bộ đảng viên cần nêu gương về lập trường quan điểm, kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội..

Hai là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nêu gương gắn với vị trí công tác, với thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu; xác định rõ vai trò và quy định trách nhiệm của người đứng đầu đối với việc thực hiện trách nhiệm nêu gương; gắn việc thực hiện nêu gương với việc xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng

Ba là, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về nêu gương đối với cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, gắn với kiểm tra giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bên cạnh đó, cần có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể giám sát. Đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định nêu gương.

Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý phải có tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Phải nghiêm khắc với mình, luôn tự nhìn nhận, xem xét, đánh giá bản thân một cách nghiêm túc theo chuẩn mực “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch trong sử dụng và đánh giá cán bộ. Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành, nói đi đôi với làm; cầu thị, sâu sát, sống thật, không giả dối. Đặc biệt, là người đứng đầu phải “nói được, làm được”, người lãnh đạo phải có đức, có tài chưa đủ mà phải có uy tín, mới tạo được niềm tin cho đảng viên và quần chúng noi theo.

Vì vậy, đề cao trách nhiệm nêu gương cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị là việc làm thường xuyên, liên tục ở các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Đây là giải pháp thiết thực góp phần xây dựng tổ chức Đảng bộ Cục ngày càng trong sạch vững mạnh.

Trần Đức Tiến
Cục QLTT Bình Định