Thời hiệu xử phạt hành chính về quyền tác giả

Ngày 30 tháng 12 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 129/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hoá và quảng cáo.

Thời hiệu xử phạt hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Nghị định 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.

Theo đó, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan là 02 năm.

Như vậy, Nghị định 129/2021/NĐ-CP quy định cụ thể về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan, so với quy định về  thời hiệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, quy định về thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan như sau:

- Thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền thi hành công vụ phát hiện ra hành vi vi phạm đối với hành vi đang thực hiện.

- Thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm đối với hành vi đã kết thúc.

- Thời hiệu tính từ thời điểm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính chuyển đến.

- Thời hiệu xử phạt tính từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt trong trường hợp tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

Nghị định 129/2021/NĐ-CP cũng bổ sung quy định về hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện và hành vi vi phạm đã kết thúc:

- Hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện là hành vi có tính chất kéo dài, đã và đang diễn ra tại thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm, đang xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước.

- Hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc: hành vi được thực hiện một hoặc nhiều lần, có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính.

Nghị định 129/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Xem chi tiết nội dung Nghị định tại đây.

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục QLTT Sơn La