Thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

Về việc bán tài sản công

Đính kèm các thông báo:

1-Thông báo số 32/TB-CQLTT ngày 02/12/2022;

2-Thông báo số 33/TB-CQLTT ngày 02/12/2022;

3-Thông báo số 34/TB-CQLTT ngày 02/12/2022;

4-Thông báo số 35/TB-CQLTT ngày 02/12/2022;

5-Thông báo số 36/TB-CQLTT ngày 02/12/2022;

6-Thông báo số 37/TB-CQLTT ngày 02/12/2022;

7-Thông báo số 38/TB-CQLTT ngày 02/12/2022.

 

Trần Văn Thuyết
Cục QLTT Khánh Hòa

Bình luận