Thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Căn cứ các Quyết định của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 1. Công trình: "Sửa chữa Trụ sở làm việc Đội QLTT số 3"; 2. Công trình: "Sửa chữa Trụ sở làm việc Cục QLTT".

Đính kèm các Quyết định của Tổng cục QLTT:

1.Quyết định số 1319/QĐ-TCQLTT;

2. Quyết định số 1316/QĐ-TCQLTT.

 

Phạm Minh Trung
Cục QLTT Khánh Hòa

Bình luận