Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04-TV: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình

Thông báo số 93/TB-CQLTT ngày 01 tháng 8 năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04-TV: Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế, dự toán công trình
Chi tiết văn bản xem tại đây
Nguyễn Thị Loan, Phòng TCHC
Cục QLTT Hà Tĩnh