Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Xem chi tiết Thông báo tại đây: 

/documents/38611/34102365/C%E1%BB%A5c.+V%E1%BB%A5+sen+v%C3%B2i+%C4%90%E1%BB%99i+QLTT+s%E1%BB%91+1+87.400.000.pdf/73624e95-d3a7-4c5e-b4a7-9e8d1d4399b5

Lê Linh
Cục QLTT Nam Định