Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cố định

Ngày 09/12/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá thanh lý tài sản cố định (xe ô tô) tại thông báo số 656/TB-CQLTT
Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây./.
Huỳnh Văn Trường
Cục QLTT Bình Định