Thông báo Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Thông báo số 35/TB-QLTTTNG ngày 15/5/2023 của Cục QLTT tỉnh Thái Nguyên về Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản theo thông báo số 33/TB-QLTTTNG ngày 09/5/2023 (29 gói tài sản)
Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây.
Thanh Thủy, Phòng TC-HC
Cục QLTT Thái Nguyên