Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Thông báo số 92/TB-CQLTT ngày 29/7/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo Thông báo số 85/TB-CQLTT ngày 22/7/2022 về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh.
Chi tiết nội dung xem tại đây: Thông báo  Quyết định
Nguyễn Thị Yến, Phòng TCHC
Cục QLTT Hà Tĩnh