Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Xem chi tiết tại đây
Nguyễn Thị Yến, Phòng TCHC
Cục QLTT Hà Tĩnh