Thông tư số 18/2016/TT-BCT ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định ...

Ngày 31 tháng 8 năm 2016, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 18/2016/TT-BCT quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.

Thông tư số 18/2016/TT-BCT bãi bỏ các điều 19, 20, 21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 30 và khoản 4 Điều 31 của Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường.

Bãi bỏ các quy định về Thẻ kiểm tra thị trường quy định tại Điều 28, các khoản 1 và 2 Điều 31 Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và Thẻ kiểm tra thị trường của Quản lý thị trường.

Cục Quản lý thị trường đăng toàn bộ nội dung Thông tư nói trên lên Website của Cục để các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu áp dụng.

Download tại đây:         /App_File/userfiles/files/TT18_2016 full.pdf