Tiền Giang: Đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác quy hoạch cán bộ

“Thực hiện phương châm quy hoạch cán bộ “động” và “mở” nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch”. Đó là chỉ đạo của Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước tại các Hội nghị thực hiện quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Cục QLTT tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2022-2026 và 2026-2031 vào ngày 09/3/2022.

Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng, là khâu “then chốt” của nhiệm vụ “then chốt”. Trong đó, quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu của công tác cán bộ, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh trong thực hiện nhiệm vụ.

Xác định vai trò và tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt, chặt chẽ, liên thông, dân chủ, công khai, minh bạch tất cả các bước quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Cục, Phòng, Đội Quản lý thị trường, giai đoạn 2022-2026 và 2026-2031.

Hội nghị trực tuyến quy hoạch cán bộ giai đoạn 2022-2026 và

2026-2031 vào ngày 09/3/2022

Công tác quy hoạch được thực hiện theo đúng Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27/12/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; quy định, hướng dẫn của Bộ Công Thương, Tổng cục QLTT.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai công tác quy hoạch kịp thời; việc lựa chọn, giới thiệu công chức đưa vào quy hoạch đảm bảo cơ cấu, số lượng, chức danh, tiêu chuẩn chung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh.

Tại các Hội nghị trực tuyến thực hiện các bước quy trình quy hoạch cán bộ, giai đoạn 2022-2026 và 2026-2031 của Cục QLTT tỉnh Tiền Giang tổ chức vào 09/3/2022, ông Đỗ Văn Phước, Quyền Cục trưởng trực tiếp quán triệt, triển khai các quy định, yêu cầu, tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các bước quy trình quy hoạch. Quyền Cục trưởng chỉ đạo “Thực hiện phương châm quy hoạch cán bộ “động” và “mở” nhưng phải bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, liên thông, công khai, minh bạch”.

Quyền Cục trưởng Đỗ Văn Phước phổ biến, quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình quy hoạch cán bộ

Đồng thời, tuân thủ nghiêm nguyên tắc chỉ quy hoạch chức danh cao hơn, mỗi chức danh lãnh đạo, quản lý quy hoạch không quá ba cán bộ, một cán bộ quy hoạch không quá ba chức danh ở cùng cấp; không quy hoạch một cán bộ cho một chức danh. Đặc biệt, coi trọng chất lượng, đảm bảo cân đối, hài hòa, hợp lý giữa các khâu trong công tác cán bộ; giữa cán bộ quy hoạch với cán bộ đương nhiệm; giữa nguồn cán bộ tại chỗ với nguồn cán bộ từ nơi khác; phấn đấu quy hoạch theo cơ cấu ba độ tuổi, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.

Sau khi thực hiện các bước quy trình, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch các chức danh Cục trưởng, Phó Cục trưởng, Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng, Đội trưởng, Phó Đội trưởng các Đội QLTT trực thuộc, giai đoạn 2022-2026 và 2026-2031 trình Tổng cục QLTT theo quy định.

Như vậy, công tác quy hoạch cán bộ là cơ sở để đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, sử dụng đúng người, đúng việc, đúng lúc, đúng tầm; nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung, cán bộ QLTT có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín; góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng; phù hợp với tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT Tiền Giang

Bình luận