Tổng cục Quản lý thị trường chính thức triển khai Hệ thống email và Hệ thống Quản lý văn bản điện tử cho toàn lực lượng QLTT

Ngày 01 tháng 3 năm 2019, Hệ thống email và Hệ thống Quản lý văn bản điện tử được chính thức đưa vào sử dụng trong toàn lực lượng Quản lý thị trường

Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm tăng tốc độ xử lý công việc, giảm chi phí hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường, ngày 01 tháng 3 năm 2019, Tổng cục Quản lý thị trường chính thức triển khai Hệ thống email và Hệ thống văn bản điện tử (eDMS) theo mô hình tập trung thống nhất trong toàn lực lượng.

Các ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục Quản lý thị trường được triển khai xuyên suốt về quy trình cũng như kỹ thuật áp dụng. Mọi ứng dụng đều được xác thực qua giao thức web https để bảo vệ thông tin người dùng cũng như các thông điệp trao đổi trên mạng và hệ thống đăng nhập 01 lần SSO, theo đó mỗi công chức của Tổng cục Quản lý thị trường đều được cung cấp duy nhất 01 tài khoản để đăng nhập vào tất cả các hệ thống.

Trong đó, hệ thống email toàn lực lượng có địa chỉ tại mail.dms.gov.vn là một hệ thống thư điện tử hoàn chỉnh có đầy đủ các tính năng phục vụ việc gửi mail của hơn 6000 cán bộ lực lượng QLTT.

 

 

Hệ thống email 

 

Nhằm giảm giấy tờ trong quá trình làm việc và quản lý công việc tốt hơn, Hệ thống văn bản điện tử (eDMS) được đưa vào sử dụng nhằm phục vụ công tác quản lý văn bản ra vào của toàn ngành Quản lý thị trường và kiểm soát công việc của công chức Quản lý thị trường thông qua quản lý các văn bản điện tử tại địa chỉ: office.dms.gov.vn

 

Hệ thống quản lý văn bản điện tử

 

Việc triển khai 02 Hệ thống trên góp phần chuẩn hóa kiến thức chuyên môn, chấn chỉnh tác phong, thái độ ứng xử, phương pháp làm việc, đạo đức nghề nghiệp của lực lượng Quản lý thị trường, hướng tới xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại đáp ứng yêu cầu của mô hình mới trong thời kỳ mới.