Trang thiết bị y tế được xếp loại vào nhóm hàng phải quản lý giá

Ngày 08/11/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này quy định việc quản lý trang thiết bị y tế bao gồm: phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, nghiên cứu lâm sàng, lưu hành, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, quảng cáo trang thiết bị y tế; quản lý giá trang thiết bị y tế và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế

Như vậy, so với quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP đã đưa trang thiết bị y tế vào mặt hàng phải quản lý giá.

Trong đó, quy định các nguyên tắc quản lý nhà nước về giá trang thiết bị y tế như sau: Quản lý giá trang thiết bị y tế theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự định giá, cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật; Bảo đảm công khai, minh bạch giá trang thiết bị y tế khi lưu hành trên thị trường; Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh, sử dụng và lợi ích của Nhà nước; Thực hiện các biện pháp để quản lý giá trang thiết bị y tế phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc quản lý giá trang thiết bị y tế được thực hiện dựa thông qua các biện pháp: Kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi thay đổi giá trang thiết bị y tế đã kê khai theo quy định; Niêm yết giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế bằng đồng Việt Nam tại nơi giao dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế của cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế; thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác; Công khai giá trúng thầu trang thiết bị y tế của các cơ sở y tế công lập; Không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không được mua bán cao hơn giá kê khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP cũng quy định chủ sở hữu số lưu hành có trách nhiệm thực hiện việc công khai giá, đăng tải thông tin trên cổng điện tử của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam và cập nhật giá khi có thay đổi. Trường hợp có nhiều nhà phân phối cùng thực hiện việc phân phối một mặt hàng, chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế phải chỉ định một nhà phân phối thực hiện việc kê khai giá. Các nhà phân phối khác của chủ sở hữu số lưu hành không được bán hơn giá mà chủ sở hữu số lưu hành đã công khai. Đồng thời, cho phép cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được quyền yêu cầu doanh nghiệp giải trình về các yếu tố cấu thành giá khi cần thiết.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế cho Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016; Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020; Bãi bỏ quy định tại Điều 7 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022.

Các doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế cần lưu ý thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./

Hà Nguyễn Mai Hoa - Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum