Văn hóa công vụ: Yếu tố then chốt trong xây dựng lực lượng Quản lý thị trường

Văn hóa công vụ thể hiện qua chuẩn mực, cách thức ứng xử của cán bộ, công chức với nhau và với các tổ chức, cá nhân trong các mối quan hệ liên quan tới công vụ. Cho nên, đạo đức công vụ chính là phần quan trọng, không thể thiếu trong văn hóa công vụ của cục QLTT Hà Tĩnh.

Xác định việc nâng cao chất lượng văn hóa công vụ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong giai đoạn hiện nay, trong thời gian qua, Cục QLTT Hà Tĩnh đã xây dựng và ban hành quy chế văn hóa công sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và quán triệt nội dung về việc thực hiện văn hóa công sở đến tận từng công chức và người lao động, tăng cường việc thực hiện văn hóa công sở trở thành một trong những tiêu chí thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.

Theo đó, nhiều tổ chức, cá nhân có nhiều cách làm hay, nhiều mô hình hiệu quả trong việc gắn kết thực hiện văn hóa công sở với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI “Những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước của đơn vị.

Bên cạnh đó, nhiều Đội QLTT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình phục vụ các tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh; phong cách giao tiếp, ứng xử ngày càng có những tiến bộ rõ rệt, trong giao tiếp với có thái độ nhã nhặn, lịch sự hơn văn minh hơn; luôn lắng nghe nhân dân trình bày tâm tư, nguyện vọng; giải thích, hướng dẫn một cách thấu đáo cụ thể rõ ràng, với thái độ cầu thị hơn, thể hiện sự tôn trọng nhân dân, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của người dân.

Ngoài ra, các Đội QLTT còn đặt các hòm thư góp ý tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp, phục vụ của công chức và người lao động để Cục trưởng, các đồng chí Đội trưởng kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp về thái độ phục vụ của công chức và người lao động.

Với sự chú trọng văn hóa công vu, một số đội QLTT đã được chính quyền công nhận là đơn vị đạt chuẩn văn hóa công sở, qua đó đã làm thay đổi hình ảnh và diện mạo của lực lượng QLTT Hà Tĩnh theo hướng tích cực gần dân hơn, tạo niềm tin cho dân, từng bước đáp ứng được niềm tin và kỳ vọng của người dân đối với lực lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện văn hóa công sở của đơn vị còn không ít tồn tại hạn chế đó là. Nhận thức của bộ phận công chức và người lao động về văn hóa công vụ chưa đồng đều, thiếu nhất quán, một số công chức và người lao động chậm đổi mới tư duy và hành động, tạo những độ “vênh” nhất định với tình trạng “trên nóng dưới lạnh” khi triển khai các chỉ đạo của cấp trên.

Trước thực trạng trên để đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ trong lực lượng QLTT Hà Tĩnh sẽ cần tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện quy định về văn hóa công vụ; sửa đổi bổ sung các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa một cách căn cơ, bài bản những sơ hở, thiếu sót, những lệch lạc, những vi phạm về văn hóa công vụ. Trên cơ sở Đề án văn hóa công vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các hướng dẫn của Bộ Công Thương – Tổng cục QLTT; căn cứ vào điều kiện thực tiễn và yêu cầu đặc thù của đơn vị để xây dựng bộ tiêu chuẩn quy chuẩn văn hóa công vụ của đơn vị cho phù hợp.

Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nội dung của văn hóa công vụ cho đội ngũ công chức và người lao động trong việc thực thi nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức về tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của công chức và người lao động trong đơn vị để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch.

Ba là, kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa. Hình thành hình ảnh, tác phong, cốt cách của đội ngũ công chức và người lao động chuyên nghiệp, tận tâm, tận lực, mẫu mực, sáng tạo, vì người dân phục vụ. Trong các vị trí và điều kiện công tác, mỗi công chức và người lao động phải luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện với lãnh đạo, với đồng nghiệp và người dân.

Bốn là, thực thi giá trị chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch của công chức và người lao động QLTT bằng việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành quản lý giảm thiểu các thủ túc rườu rà......

Năm là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành của lành đạo cấp Cục, cấp Phòng, cấp Đội đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh công chức và người lao động có hành vi vi phạm, ngăn chặn những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà, thờ ơ vô cảm trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức cá nhân có liên quan. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm khẳng định được tôn chỉ mục đích của lực lượng QLTT.

Thứ sáu, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ cho công chức và người lao động; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ công chức có uy tín, có chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, luôn gần dân, biết lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và phục vụ nhân dân doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện VHCV. Thường xuyên bồi dưỡng, hình thành tri thức, tình cảm đạo đức và hành vi đạo đức của công chức. Từng bước nâng cao chất lượng môi trường công vụ, tạo ra nền tảng vững chắc cho việc xây dựng và thực hiện văn hóa trong hoạt động công vụ… Đây là chính là những điều kiện căn bản để nâng cao chất lượng văn hóa công vụ của lực lượng QLTT trong giai đoạn hiện nay. 

Ngày 27/12/2018 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, trong đó nêu rõ mục tiêu: nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.

 

Nguyễn Thừa Đoàn - Phó Cục trưởng
Cục QLTT Hà Tĩnh