Yên Bái: Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00002467/QĐ-XPVPHC ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Đội QLTT số 1;

Căn cứ Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 00000311/BB-TTTVPT ngày 13/9/2021 của Đội Quản lý thị trường số 1;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-QLTT ngày 29/10/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Căn cứ Quyết định giao quyền số 17010015/QĐ-GQ ngày 03/11/2021 của Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 1.

Đội QLTT số 1 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân chi tiết:

Cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái