Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt danh mục, dự toán mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô chuyên dùng của lực lượng quản lý thị trường năm 2021

MENU VĂN BẢN