Chi tiết văn bản

 Ban hành bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

MENU VĂN BẢN