Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể Dự án “Xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nâng cao năng lực của lực lượng QLTT trên toàn quốc giai đoạn 2020”

MENU VĂN BẢN