Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt kết quả nhà thầu gói thầu "Cung cấp trang phục công chức Quản lý thị trường năm 2021 "đợt 2" của Tổng cục Quản lý thị trường theo phương thức mua sắm tập trung" thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp trang phục công chức Quản lý thị trường năm 2021 (đợt 2) của Tổng cục Quản lý thị trường theo phương thức mua sắm tập trung

MENU VĂN BẢN