Chi tiết văn bản

 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm,kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập

MENU VĂN BẢN