Chi tiết văn bản

 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư Trung ương đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới

MENU VĂN BẢN