Chi tiết văn bản

 Công văn về việc tiếp tục quán triệt, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ

MENU VĂN BẢN