Chi tiết văn bản

 Thông tư số 43/2023/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá

MENU VĂN BẢN