Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: "Mua sắm cặp tài liệu cho công chức Quản lý thị trường năm 2022 của Tổng cục Quản lý thị trường theo phương thức mua sắm tập trung"

MENU VĂN BẢN