Chi tiết văn bản

 Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Mua sắm phù hiệu, biển hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu và trang bị khác cho công chức Quản lý thị trường cấp lần đầu và bổ sung năm 2023 theo hình thức mua sắm trực tiếp, áp dụng kết quả đấu thầu mua sắm tập trung của Tổng cục Quản lý thị trường năm 2022"

MENU VĂN BẢN