Chi tiết văn bản

 Phê duyệt Danh mục mua sắm bổ sung giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp giầy, tất, thắt lưng công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục QLTT theo phương thức tập trung, áp dụng kết quả đấu thầu mua sắm tập trung năm 2019.

MENU VĂN BẢN