Chi tiết văn bản

 Thông tư quy định nội dung và mức chi thực hiện một số hoạt động của Chương trình Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

MENU VĂN BẢN