Chính sách

Quy định về lập, thẩm định về phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg với nội dung ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu. Nhằm cụ thể hoá quy định của Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, ngày 01 tháng 6 năm 2023, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND ban hành quy định lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (Cơ sở là Uỷ ban nhân dân (UBND) cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có hoạt động về khai thác, vận chuyển, chuyển tải, sử dụng xăng, dầu gây ra hoặc có nguy cơ gây ra sự cố tràn dầu).