QLTT địa phương

Hội nghị tuyên truyền về văn minh thương mại tại Lạng Sơn

Thực hiện kế hoạch số 184/KH- QLTT ngày 19/3/2018 của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn (nay là Cục Quản lý thị trường) về việc thực hiện nội dung đột phá về văn minh thương mại năm 2018 và đến năm 2020.