QLTT địa phương

Cục QLTT Đắk Lắk tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng Công nghệ thông tin và xây dựng báo cáo

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hiệu lực, hiệu quả hoạt động công vụ vì thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, chất lượng hoạt động công vụ của đội ngũ công chức Quản lý thị trường sẽ ngày được nâng cao. Nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức thuộc Cục là một trong những nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ Công thương quy định trong Quyết định 3707/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk.