Thông báo

Thông báo về kỳ thi tuyển công chức của Tổng cục QLTT

Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) xin thông báo về kỳ thi tuyển công chức năm 2021