Thông báo

Phê duyệt Danh mục phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019

Tổng cục Quản lý thị trường vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt Danh mục phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp phù hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu, trang phục công chức quản lý thị trường năm 2019 theo phương thức tập trung.