Thông báo

Phê duyệt Danh mục biển hiệu công chức QLTT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp biển hiệu công chức QLTT năm 2019

Tổng cục QLTT vừa Ban hành Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục biển hiệu công chức QLTT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp biển hiệu công chức QLTT năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường theo hình thức mua sắm tập trung.