Thông báo

Thông báo bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-QLTTCT ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt phương án xử lý đối với tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng. Ngày 01 tháng 02 năm 2023, Đội Quản lý thị trường số 3 có thông báo số 121/TB-ĐQLTTS3 về việc bán tài sản công theo hình thức niêm yết giá.