Thông báo

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường

Tổng cục Quản lý thị trường thông báo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Tổng cục Quản lý thị trường