Cục QLTT Hòa Bình ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 93 năm hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam

Dân tộc Việt Nam với truyền thống hào hùng hàng nghìn năm lịch sử, dựng nước và giữ nước đã đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, nhưng chói lọi nhất là từ khi có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đã làm nên bản anh hùng ca bất hủ của một dân tộc anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh.

Gần 100 năm thực dân Pháp xâm lược nước ta, nô dịch nhân dân ta, lập ra chế độ cai trị thực dân - phong kiến chuyên chế hà khắc để vơ vét tài nguyên, áp bức, bóc lột thậm tệ. Với truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã vùng lên chống áp bức bóc lột, tiến hành các cuộc khởi nghĩa, nhưng đã lần lượt bị thất bại vì không tìm ra được đường lối để cứu nước. Giữa lúc dân tộc ta đứng trước cuộc khủng hoảng về đường lối thì ngày 05/6/1911 người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này đổi tên là Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh) đã quyết ra đi tìm con đường để giành độc lập tự do cho dân tộc. Người đã bất cấp mọi nguy hiểm, gian khổ bôn ba khắp năm châu, bốn biển và đã bắt gặp Chủ nghĩa Mac - Lê Nin, rút ra chân lý: “Muốn cứu nước, giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”.

Dưới ánh sáng của cách mạng tháng Mười Nga và chủ nghĩa Mác - Lê nin soi sáng vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, kết hợp với phong trào yêu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến kết luận, muốn làm cách mạng giải phóng dân tộc phải có một Đảng cách mạng và người đã chuẩn bị về mặt lý luận, tổ chức để cho ra đời một Đảng cách mạng chân chính của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Thông qua tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, Người đã đào tạo hàng trăm cán bộ tại các lớp học ở Quảng Châu, và cử đi đào tạo ở Liên Xô. Từ đó, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng vào phong trào công nhân, nông dân Việt Nam. Nhờ hoạt động không mệt mỏi của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và nhiều đồng chí cách mạng tiền bối mà đến cuối năm 1929, đầu năm 1930, những điều kiện cho sự ra đời của một Đảng vô sản ở Việt Nam đã chín muồi.

Ở trong nước, để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, các tổ chức cộng sản lần lượt ra đời gồm: Đông Dương Cộng sản Đảng ở Bắc kỳ, An Nam Cộng sản Đảng ở Nam Kỳ; Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn ở Trung Kỳ. Trên cơ sở đó để thống nhất về tư tưởng và hành động cần phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất để lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Nguyễn Ái Quốc, ngày 03/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc). Hội nghị thành lập Đảng đã thông qua các văn kiện: Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng… Trong đó, Chánh cương vắn tắt và Sách lược vắn tắt có giá trị như Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xuất phát từ lịch sử và ý nghĩa đó mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (Tháng 9/1960) đã quyết nghị lấy ngày 3/2/1930 làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, từ đây Cách mạng Việt Nam đã có người cầm lái, quyết định sự phát triển của dân tộc theo con đường: “Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi đến xã hội công sản”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ của nhân loại trên thế giới.

Từ năm 1930 đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam với đường lối cách mạng đúng đắn, với sự hy sinh quên mình vì sự nghiệp cao cả của Đảng, của dân tộc mà lớp lớp các chiến sỹ cộng sản đã là tấm gương để đoàn kết toàn dân lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Mới ra đời chưa đầy 03 tháng đã làm nên cao trào cách mạng 1930 - 1931 mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh, lập ra chính quyền công nông đầu tiên ở hàng trăm làng xã. Tiếp đó là Cao trào cách mạng 1936 - 1939 đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ! Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc 1939 - 1945 tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 giành độc lập dân tộc và chính quyền về tay Nhân dân.

Đảng viên thuộc Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hòa Bình tham gia học tập, triển khai thực hiện các văn bản về công tác Tổ chức xây dựng Đảng

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã phá tan sự thống trị của thực dân gần một trăm năm và lật đổ chế độ phong kiến là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử  dân tộc Việt Nam mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là mốc son chói lọi trong mấy nghìn năm lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cách mạng tháng tám thành công, nhưng đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” “ giặc đói, giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”, chính phủ cách mạng dưới sự chèo lái của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đứng vững. Lợi dụng triệt để mâu thuẫn trong hàng ngũ của địch, cô lập kẻ thù, đoàn kết toàn dân, đưa cách mạng vượt qua thách thức hiểm nghèo.

Thực dân Pháp dã tâm xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 19/12/1946, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động toàn quốc kháng chiến với quyết tâm sắt đá: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đáp lời kêu gọi của Trung ương Đảng, của Hồ Chủ tịch, dân tộc ta đã anh dũng đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp với phương châm: Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến, trường kỳ kháng chiến... Qua 9 năm kháng chiến gian khổ hy sinh, Đảng ta đã lãnh đạo quân và dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ vào ngày 20/7/1954 lập lại hoà bình ở Đông Dương. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đã thắng lợi: Miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, tiến hành quá độ lên xã hội chủ nghĩa, làm hậu phương vững chắc cho cách mạng cả nước; miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng giải phóng dân tộc để đánh đổ đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện thống nhất đất nước.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chúng ta phải đương đầu với mọi thủ đoạn xâm lược của Đế quốc Mỹ. Chúng đã tiến hành tàn sát đồng bào miền Nam, đánh phá miền Bắc, với những vũ khí tối tân nhất, mọi phương tiện chiến tranh hiện đại của một đế quốc mà lúc đó cả thế giới ai cũng khiếp sợ để hòng khuất phục dân tộc ta nhưng chúng đã thất bại. Bằng sức mạnh của dân tộc, sức mạnh thời đại, phát huy cao độ trí tuệ và lòng dũng cảm vô song của người Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã quy tụ thành sức mạnh vô địch để làm nên Đại thắng mùa xuân 1975, đưa vị thế dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới, là thiên trường ca của thế kỷ XX, Bắc - Nam xum họp một nhà, giang sơn thu về một mối.

Nước nhà thống nhất bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ra sức khôi phục kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong điều kiện khó khăn vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh ác liệt, lại phải đương đầu với  hai cuộc chiến tranh mới ở biên giới Tây Nam và phía Bắc, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, khó khăn chồng chất lên vai dân tộc Việt Nam một gánh nặng vô cùng lớn, thêm vào đó chính sách cấm vận bao vây về chính trị, kinh tế của các thế lực thù địch, những biến động phức tạp của tình hình thế giới, trước sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa làm cho khó khăn thêm chồng chất khó khăn và tưởng chừng không vượt qua nổi.

Các bộ, công chức Cục QLTT tỉnh Hòa Bình tích cực kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu tại địa bàn

Ôn lại chặng đường 93 năm lịch sử vẻ vang của Đảng và của cách mạng Việt Nam, chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng quang vinh. Gắn với truyền thống hào hùng vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng ủy Cục QLTT tỉnh đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo ổn định thị trường, duy trì trật tự kỷ cương đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ; chống các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, chống gian lận thương mại và các hành vi kinh doanh trái phép khác, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, người tiêu dùng và lợi ích chung của toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hòa Bình.

Tập thể và cá nhân cán bộ, công chức Cục QLTT tỉnh Hòa Bình nhận bằng khen của UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận và hàng giả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình 

Nhìn lại chặng đường đã qua, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh vô cùng tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Đ/c Nguyễn Bá Thức, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục QLTT tặng giấy khen cho các đ/c đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp đó, hàng năm Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng thời đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện...” theo mục tiêu tổng quát của Đại hội XIII của Đảng đã xác định; tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đảng...

Với niềm tự hào, sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ Cục QLTT tỉnh sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng./.

Cục QLTT Hòa Bình