Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt đơn vị thực hiên khám sức khỏe định kỳ năm 2023

Ngày 03/11/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 179/QĐ-QLTTTTH về việc phê duyệt đơn vị thực hiện khám định kỳ 2023.
Nội dung chị tiết tại đây!
Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT tỉnh TT Huế