Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Cục QLTT Hậu Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 06/4/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và Công văn số 1208-CV/ĐUK ngày 04/4/2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang về việc chỉ đạo xây dựng báo cáo và tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giữa nhiệm kỳ 2020-2025.

Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Chiều ngày 20 tháng 4 năm 2023, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Đảng bộ trong thời gian vừa qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, đồng thời điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục Quản lý thị trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh - Tổ trưởng Tổ chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Phan Văn Chính, Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tỉnh Hậu Giang; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục.

Tại Hội nghị, thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang và mục tiêu, phương hướng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay; Báo cáo việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường. Riêng báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng giữa nhiệm kỳ: đảng viên tự nghiên cứu.

Đồng chí Trần Thị Đẹp - Phó Bí thư Đảng ủy Cục thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang và mục tiêu, phương hướng từ nay đến hết nhiệm kỳ 2020-2025. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục QLTT lần thứ I từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay:

+ Tổng số vụ kiểm tra: 2.000 vụ. Kết quả: kiểm tra 1.501 vụ (đạt 75%).

+ Tổng số vụ thanh tra chuyên ngành: 10 doanh nghiệp. Kết quả: thanh tra chuyên ngành 02 doanh nghiệp (đạt 20%).

+ 100% đảng viên, 95% công chức, người lao động được học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả: đạt 100%.

+ 100% các chi bộ trực thuộc hàng năm “Hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Kết quả: các chi bộ trực thuộc hàng năm “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” (đạt 100%).

+ Đảng bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Kết quả: năm 2020 và năm 2021 “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; năm 2022 “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

+ 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả: Hàng năm 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 22 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (đảm bảo theo tỷ lệ quy định).

+ Kết nạp 3 đảng viên. Kết quả: đang thực hiện.

+ Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định. Kết quả: đạt 100% theo Chương trình, Kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm.

+ Công tác đoàn thể: hàng năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan an toàn về an ninh trật tự. Kết quả: trong 3 năm liền công đoàn đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

 

Đồng chí Trần Thị Đẹp - Phó Bí thư Đảng ủy Cục thông qua Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ

 

Đồng chí Phan Văn Chính - Bí thư Đảng ủy Cục thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay

Đồng chí Nguyễn Văn Bé Tư - UV BCH Đảng bộ Cục thông qua Báo cáo việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Quản lý thị trường

* Biểu quyết các chỉ tiêu từ nay đến năm 2025: 37/38 đảng viên thống nhất các chỉ tiêu được điều chỉnh (vắng 01 đồng chí nghỉ phép)

1.Tổng số vụ kiểm tra: phấn đấu đạt và vượt 501 vụ.

          2. Thanh tra chuyên ngành: hoàn thành theo theo kế hoạch được phê duyệt.

3. 100% đảng viên, 95% công chức, người lao động được học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

          4. 100% các chi bộ trực thuộc hàng năm “Hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

5. Đảng bộ phấn đấu đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

          6. 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ.          

          7. Phấn đấu kết nạp 01 đảng viên.

          8. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy định

          9. Công tác đoàn thể: hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan an toàn về an ninh trật tự.

Đồng chí Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm làm việc của các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ Cục thực hiện nghiêm theo Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 06 tháng 4 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ I và Nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo đầy đủ các nội dung, yêu cầu của kế hoạch. Cấp ủy cũng xác định được vai trò, nhiệm vụ, cập nhật, bổ sung các văn bản cấp trên từ đó đề ra mục tiêu, phương hướng thực hiện Nghị quyết từ nay đến hết nhiệm kỳ. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, đề nghị các đồng chí thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục cập nhật kịp thời các văn bản cấp trên đưa vào Nghị quyết

- Thực hiện việc chuyển đổi số theo chỉ đạo của Tỉnh ủy

- Quan tâm đến công tác chính trị, tư tưởng đối với từng đảng viên

- Tiếp tục giữ nghiêm chế độ hội họp

- Đảm bảo việc quản lý hồ sơ đảng viên đúng theo quy định

- Thực hiện tốt việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

- Quan tâm đến việc giám sát thường xuyên đảng viên

- Tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn thể

   Đồng chí Huỳnh Văn Phước, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo

        Đồng chí Phan Văn Chính – Bí thư Đảng ủy Cục QLTT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Phước – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thời gian tới lãnh, chỉ đạo Đảng bộ Cục hoàn thành tốt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ Cục nhiệm kỳ 2020-2025./.

         

Bích Thủy
Cục QLTT Hậu Giang