Thông báo về việc đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước

Đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận lần 01

Ngày 18 tháng 5 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp ban hành Thông báo số 265/TB-TTĐG về việc đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận lần 01, chi tiết xem Thông báo số 265/TB-TTĐG tại đây:

/documents/20195/0/Thong+Bao+265-TB-TT%C4%90G+Lan+1.pdf/47f03cb4-b440-47ab-a274-4a6586ee0575

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận niêm yết Thông báo về việc đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận lần 01 để các tổ chức, cá nhân có liên quan, quan tâm được biết.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Thuận trân trọng thông báo.

Trần Thị Minh Hằng, Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục QLTT Bình Thuận