Thông báo về việc mời cung cấp báo giá để khảo sát trước khi thuê thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại

Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện khảo sát giá để ký hợp đồng thu gom, vận chuyển chất thải nguy hại.
Chi tiết nội dung thông báo, xem tại đây./.
Đoàn Khắc Trường
Cục QLTT Lâm Đồng