Tổng cục Quản lý thị trường thông báo mời thầu mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2023

Tổng cục Quản lý thị trường thông báo mời thầu mua sắm máy tính, máy in theo phương thức tập trung cấp Bộ năm 2023. Hình thức lựa chọn nhà thầu theo phương thức đấu thầu rộng rãi.
Chi tiết thông báo mời thầu xem Tại đây.
Tổng cục Quản lý thị trường